گریت وال وینگل3 دوکابین
درباره >گریت وال وینگل3 دوکابین بیشتر بدانید
روغن موتور (با فیلتر روغن 4.6 لیتر بدون فیلتر روغن 4.3 لیتر)