گریت وال ولیکسC30 Elite
درباره >گریت وال ولیکسC30 Elite بیشتر بدانید
روغن موتور (با فیلتر روغن 4.6 لیتر بدون فیلتر روغن 4.3 لیتر)