پیکان 1600 کاربراتور
درباره >پیکان 1600 کاربراتور بیشتر بدانید
روغن موتور (با فیلتر روغن 4.6 لیتر بدون فیلتر روغن 4.3 لیتر)