پورشه 718 باکستر S
درباره >پورشه 718 باکستر S بیشتر بدانید
روغن موتور (با فیلتر روغن 4.6 لیتر بدون فیلتر روغن 4.3 لیتر)