مزدا کارا 1700
درباره >مزدا کارا 1700 بیشتر بدانید
روغن موتور (با فیلتر روغن 4.6 لیتر بدون فیلتر روغن 4.3 لیتر)