فولکس واگن گلف GTI
درباره >فولکس واگن گلف GTI بیشتر بدانید
روغن موتور (با فیلتر روغن 4.6 لیتر بدون فیلتر روغن 4.3 لیتر)