سوزوکی کیزاشی

سوزوکی ویتارا 2000 اتوماتیک

سوزوکی ویتارا 2000 دنده ای

سوزوکی ویتارا 2400 اتوماتیک

سوزوکی ویتارا 2400 دنده ای