رکستون W 2013-2014

سانگ یانگ اکتیون 2009-2013

سانگ یانگ اکتیون 2014-2017

سانگ یانگ تیوولی

سانگ یانگ تیوولی فایتر توربو

سانگ یانگ چیرمن 500S

سانگ یانگ رکستون 2010-2013

سانگ یانگ رکستون G4 2017-2018

سانگ یانگ رودیوس 2011-2012

سانگ یانگ کایرون

سانگ یانگ کوراندو 3200 مدل 82-87

سانگ یانگ کوراندو New

سانگ یانگ موسو