دانگ فنگ S30
درباره >دانگ فنگ S30 بیشتر بدانید
روغن موتور (با فیلتر روغن 4.6 لیتر بدون فیلتر روغن 4.3 لیتر)