جیلی GC6 اتوماتیک
درباره >جیلی GC6 اتوماتیک بیشتر بدانید
روغن موتور (با فیلتر روغن 4.6 لیتر بدون فیلتر روغن 4.3 لیتر)