جیلی EC7 دنده ای
درباره >جیلی EC7 دنده ای بیشتر بدانید
روغن موتور (با فیلتر روغن 4.6 لیتر بدون فیلتر روغن 4.3 لیتر)