جیلی EC7 اتوماتیک
درباره >جیلی EC7 اتوماتیک بیشتر بدانید
روغن موتور (با فیلتر روغن 4.6 لیتر بدون فیلتر روغن 4.3 لیتر)