بایک X25 اتوماتیک

بایک X25 دنده ای

بایک سابرینا اتوماتیک

بایک سابرینا دنده ای