بی وای دی F3 دنده ای
درباره >بی وای دی F3 دنده ای بیشتر بدانید
روغن موتور (با فیلتر روغن 4.6 لیتر بدون فیلتر روغن 4.3 لیتر)