منوی اصلی
آمار سایت
نوبت دهی
Please wait...

روغن گیربکس Transmission, automatic

روغن گیربکس Transmission, automatic

روغن گیربکسTransmission, automatic

بنزE350 با مشخصات زیر

Mercedes-Benz – E 350 211.056/256 (2005 to 2007)
272HP, 200KW, 6000RPM

4546079611

Transmission, automatic 722.9xx 7/1
Capacity:

حجم روغن گیربکس
9,7 litre
Product recommendation:

روغن مناسب
16000MB7 – ATF Automatic Transmission Fluid MB7
Service intervals

زمان تعویض
Chang

صات زیرe each 60000 km