منوی اصلی
آمار سایت
نوبت دهی
Please wait...

روغن ترمزHydraulic brake/clutch system

روغن ترمزHydraulic brake/clutch system

روغن ترمزHydraulic brake/clutch system

تویوتا کمری با مشخصات

Toyota (USA) – Camry Solara 2.4 16V ACV30 (2006 tot 2008)

158HP, 116KW, 6000RPM

download (1)

روغن ترمز

Hydraulic brake/clutch system

Product recommendation:

روغن مناسب
19000 – Brake Fluid DOT 3
Service intervals

زمان مناسب بازدید
Check each 5000 miles / 6 months