منوی اصلی
آمار سایت
نوبت دهی
Please wait...

کمریCamry Solara 2.4 16V

Camry Solara 2.4 16V

آب موتورCooling system

تویوتا کمری با مشخصات

Toyota (USA) – Camry Solara 2.4 16V ACV30 (2006 tot 2008)

158HP, 116KW, 6000RP

download (1)

Capacity:

حجم کل آب موتور
6,2 litre
Use: Normal
Product recommendation:

اولویت اول مایع مناسب
86000C – Coolant Premium Longlife -40°C G12+ Ready to Use
Service intervals

زمان مناسب بازدید و تعویض
Check each 15000 miles / 18 months
Change each 50000 miles / 60 months
Use: First change only
Product recommendation:

اولویت دوم مایع مناسب
86000C – Coolant Premium Longlife -40°C G12+ Ready to Use
Service intervals

زمان مناسب بازدید و تعویض
Check each 15000 miles / 18 months
Change each 100000 miles / 120 months

روغن هیدرولیک فرمانPower steering

تویوتا کمری با مشخصات

Toyota (USA) – Camry Solara 2.4 16V ACV30 (2006 tot 2008)

158HP, 116KW, 6000RPM

download (1)

روغن هیدرولیک فرمان

Power steering

Product recommendation:

اولویت اول انتخاب روغن
16000HFM – ATF Automatic Transmission Fluid HFM
Product alternative:

اولویت دوم انتخاب روغن
16000 – ATF Automatic Transmission Fluid Dexron III F/G
Service intervals

زمان بازدید
Check each 5000 miles / 6 months

زمان تعویض مانند گیربکس اتوماتیک

 

روغن ترمزHydraulic brake/clutch system

تویوتا کمری با مشخصات

Toyota (USA) – Camry Solara 2.4 16V ACV30 (2006 tot 2008)

158HP, 116KW, 6000RPM

download (1)

روغن ترمز

Hydraulic brake/clutch system

Product recommendation:

روغن مناسب
19000 – Brake Fluid DOT 3
Service intervals

زمان مناسب بازدید
Check each 5000 miles / 6 months

 

 

 

روغن گیربکس اتوماتیکTransaxle, automatic U250E 5/1

تویوتا کمری با مشخصات

Toyota (USA) – Camry Solara 2.4 16V ACV30 (2006 tot 2008)
158HP, 116KW, 6000RPM

download (1)

روغن گیربکس اتوماتیک

Transaxle, automatic U250E 5/1

Capacity

حجم روغن گیربکس

8 litre (Dry fill), 3,5 litre (Service fill)
Use: Normal
Product recommendation:

اولویت اول انتخاب روغن
16000LV – Automatic Transmission Fluid LV
Service intervals

زمان مناسب بازدید
Check each 30000 miles / 36 months
Use: Severe
Product recommendation:

اولویت دوم انتخاب روغن

16000LV – Automatic Transmission Fluid LV
Service intervals

زمان مناسب تعویض
Check each 30000 miles / 36 months
Change each 60000 miles / 72 months

روغن گیربکس دستیTransaxle, manual E351 5/1

تویوتا کمری با مشخصات

Toyota (USA) – Camry Solara 2.4 16V ACV30 (2006 tot 2008)
158HP, 116KW, 6000RPM

download (1)

روغن گیربکس دستی

Transaxle, manual E351 5/1
Capacity:

حجم روغن گیربکس
2,5 litre
Use: Normal
Product recommendation:

اولویت اول انتخاب روغن مناسب
18000G – Gearbox Oil 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL
Product alternative:

اولویت دوم انتخاب روغن مناسب

18000F – Gearbox Oil 75W-90 GL-4 Premium Synthetic S4
Service intervals

زمان مناسب  بازدید
Check each 30000 miles / 36 months

روغن موتورCamry Solara 2.4 16V

تویوتا کمری با مشخصات

Toyota (USA) – Camry Solara 2.4 16V ACV30 (2006 tot 2008)
158HP, 116KW, 6000RPM

download (1)

روغن موتور

Motor 2AZ-FE

Smeermiddel inhoud:

حجم روغن موتور
5 liter (Fabrieksvulling), 4,3 liter (Service vulling)
Inhoud filter:

حجم فیلتر روغن
0,2 liter
Productaanbeveling:

روغن مناسب
05000JP – Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic RC
Service intervallen

زمان مناسب تعویض
Ververs elke 5000 mijlen / 6 maanden