منوی اصلی
آمار سایت
نوبت دهی
Please wait...

هیدرولیک فرمانPower steering

هیدرولیک فرمانPower steering

هیدرولیک فرمانPower steering

آزرا با مشخصات

Hyundai – Grandeur / Azera 3.3i V6 (2006 to 2011)

235HP, 173KW, 6000RPM

azera_1

هیدرولیک فرمان

Power steering

Capacity:

حجم روغن 
1 litre
Product recommendation:

روغن مناسب

Hyundai ATF SP-III / ATF SP-IV
16000HFM – ATF Automatic Transmission Fluid HFM

زمان مناسب

Check each 15000 km / 12 months
Change each 45000 km / 36 months