منوی اصلی
آمار سایت
نوبت دهی
Please wait...

هدایت و تعلیق

فرمان هیدرولیک

فرمان هیدرولیکی

خودرویی که فرمان
هیدرولیکی دارد به یک منبع انرژی برای کمک به راننده در هنگام پیچیدن و دور زدن
مجهز است. بیشتر فرمانهایی که از چنین منبع انرژی برخوردار می شوند هیدرولیکی اند

Continue reading