منوی اصلی
آمار سایت
نوبت دهی
Please wait...

سیستم کنترل کشش و تعلیق

گشتاور عقب و خوابیدن عقب خودرو در هنگام شتاب گیری

گشتاور عقب و خوابیدن عقب خودرو

درخودروهای دیفرانسیل عقب، وقتی چرخهای عقب به حرکت در می آیند، پوسته اکسل سعی می کند در جهت مخالف بچرخد (شکل 1 ) این تمایل ناشی از گشتاور عقب خودرو، در سیست
تعلیق با فنر شمش، فنرها گشتاور عقب خودرو را جذب می کنند

Continue reading

نسبت فرمان-نسبت فرمان متغیر- میله بندی فرمان

فلکه و لوله فرمان

 فلکه های فرمان کج شو و تلسکوپی

فلکه فرمان به مارپیچ فرمان متصل است و از طریق آن به جعبه
فرمان متصل می شود. لوله فرمان تکیه گاه فلکه فرمان است و مارپیچ فرمان را در برمی گیرد بسیاری از خودروها فلکه فرمان کج شو دارند(شکل1 ) بعضی از فلکه های فرمان
کج شو را می توان در لوله فرمان تو برد یا از آن بیرون کشید این ویژگی فلکه هایفرمان کج شو و تلسکوپی، پیاده و سوار شدن راننده را آسانتر می کند – بعضی از لولهفرمان ها به طرف وسط اتومبیل تا می شوند تا راننده آسانتر بتواند وارد و خارج شود مکانیسم قفلی به دسته دنده متصل است لوله فرمان در همه وضعیتهای دسته دنده ، به استثنای وضعیت پارک، قفل می شود. بدین ترتیب، در هنگام رانندگی، لوله فرمان به صورت تصادفی جابه جا نمی شود.

Continue reading

سیستم تعلیق

هدف از
به کار گیری سیستم تعلیق

سیستم
تعلیق یا فنربندی (شکل 1) بین اکسلها و اتاق یا شاسی خودرو قرار دارد . هدفهای به
کارگیری این سیستم عبارتند از:

Continue reading

سیستم کنترل کشش

سیستم کنترل کشش

هدف از به کارگیری سیستم کنترل کشش – هر گاه گشتاوری که به لاستیک اعمال می شود، از میزانی که لاستیک می تواند به سطح جاده انتقال دهد بیشتر باشد

Continue reading