منوی اصلی
آمار سایت
نوبت دهی
Please wait...

روغن هیدرولیک فرمان

روغن هیدرولیک فرمان

آیامیدانیدبه موجب گردش فرمان به مرورزمان دراثراستحکاک درون جعبه فرمان براده ایجاد میشودو

باعث خرابی وتولیدصدامیگرددوفقط درصورت روشن بودن خودروباگردش فرمان میتوان

توسط دستگاه براده راتخلیه کرد؟

دستگاه شستشو و تعویض روغن جعبه فرمان هیدرولیک

Continue reading