منوی اصلی
آمار سایت
نوبت دهی
Please wait...

روغن گیربکس اتوماتیک

درموردروغن گیربکس اتوماتیک

آیامیدانیدضربه زدن ودیردنده عوض کردن گیربکس اتوماتیک دراثردیرعوض کردن روغن

ویاناصحیح عوض کردن(بصورت خاموش بودن خودرودستی)میباشد؟

آیامیدانیددرصورت ناصحیح عوض کردن روغن گیربکس(بصورت خاموش بودن خودرودستی)

روغن گیربکس بصورت کامل تخلیه نشده وحدود دولیتردرتوربین ومجاری دیگرمیماند؟

ادامه‌ی خواندن