منوی اصلی
آمار سایت
نوبت دهی
Please wait...

درموردسرویسهای ضروری

روغن هیدرولیک فرمان

آیامیدانیدبه موجب گردش فرمان به مرورزمان دراثراستحکاک درون جعبه فرمان براده ایجاد میشودو

باعث خرابی وتولیدصدامیگرددوفقط درصورت روشن بودن خودروباگردش فرمان میتوان

توسط دستگاه براده راتخلیه کرد؟

دستگاه شستشو و تعویض روغن جعبه فرمان هیدرولیک

ادامه‌ی خواندن

تعویض آب رادیاتور

آیامیدانیدبعدازمدت زمانی رسوب دررادیاتوربخاری ورادیاتورآب همینطورجداره های سیلندرنشسته وبه مرورجلوی گردش آب راگرفته

چه صدمات وهزینه هایی رادربر دارد؟

سرویس شستشوی رادیاتور و سیستم خنک کننده خودرو

ادامه‌ی خواندن

درموردروغن گیربکس اتوماتیک

آیامیدانیدضربه زدن ودیردنده عوض کردن گیربکس اتوماتیک دراثردیرعوض کردن روغن

ویاناصحیح عوض کردن(بصورت خاموش بودن خودرودستی)میباشد؟

آیامیدانیددرصورت ناصحیح عوض کردن روغن گیربکس(بصورت خاموش بودن خودرودستی)

روغن گیربکس بصورت کامل تخلیه نشده وحدود دولیتردرتوربین ومجاری دیگرمیماند؟

ادامه‌ی خواندن

چراسرویس انژکتور

سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی(انژکتور)

آیا می دانید : علت تشکیل رسوبات در سیستم سوخت رسانی چیست؟
1) پسمانده سوخت                                  2)تنظیم نبودن و عیوب مکانیکی موتور

3) احتراق ناقص                                       4) فیلتر هوا ی نا مناسب

ادامه‌ی خواندن